Je možné predávkovať sa mumiom?

Mumio nie je "látka", ktorá by sa v organizme "usadzovala". Mumiom sa teda nedá predávkovať - organizmus nepoužité látky vylúči.

Pauza medzi kúrami je cielený krok vedúci k tomu, aby organizmus začal látky získané z Mumia sám syntetizovať.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1 – Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ, Dodávateľ resp. Predávajúci je: Bio obchodík, s.r.o., so sídlom na ul. Komárnická 38, Bratislava 82102, IČO: 50635204, IČO DPH SK2120405727 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 116288/B,  ktorý Spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby ponúkané na internetovom obchode www.mumio.sk a www.bio-obchodik.sk

Spotrebiteľ, resp. Odberateľ, Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a produkty ponúkané na internetovej stránke www.mumio.sk pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti; alebo právnická osoba pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 4813/8, 821 01 Bratislava.

Článok 2 - Objednávky a dodanie tovaru

1. Odberateľ objednáva výrobky prostredníctvom ikonky „do košíka“, „kúpiť“ s uvedením množstva výrobku, ďalej môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom e-mailu alebo telefonátu na uvedené číslo, kde musí uviesť zoznam a množstvo objednávaných výrobkov, presnú adresu dodania (adresu na ktorú mu bude objednávka odoslaná), prípadne fakturačnú adresu ak nie je totožná s adresou dodania, ako aj svoje meno a telefonický, príp. emailový kontakt.
2. Objednávka sa považuje za záväznú po prijatí potvrdzovacieho e-mailu s objednávkou, ktorá obsahuje všetky náležitosti a informácie uvedené v odseku 1.
3. Predávajúci pošle výrobky z objednávky spolu s faktúrou prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú ako dodaciu, a to doporučene, 1.triedou, na dobierku, ako listovú zásielku alebo balík v závislosti od hmotnosti zabalenej objednávky.
4. Poštovné a balné je konštantné, 3,99 eur, pri objednávke nad 95 eur je poštovné a balné zdarma (predávajúci poštovné neúčtuje a objednávku zasiela na vlastné náklady).
5. Predávajúci zasiela tovar do 1-3 pracovných dní (v závislosti na dostupnosti tovaru). Ak tovar nie je dostupný do 3 pracovných dní, predávajúci informuje odberateľa o tejto skutočnosti a odberateľ má právo stornovať objednávku.
6. Predávajúci je poviný tovar zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, či inému znehodnoteniu jeho kvality, účinku, príp. množstva.
7. Odberateľ je povinný po prevzatí objednávky skontrolovať výrobky, najmä ich neporušenosť a kvalitu, ako aj kompletnosť zásielky.
8. Odberateľ je povinný bezodkladne nájdené chyby okamžite reklamovať z toho dôvodu, že  akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

9. Platby

Kúpnu cenu za tovar, prípadne náklady za prepravu je Zákazník povinný uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra

b) v hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere tovaru v prevádzke Bio-obchodik.sk a za podmienok stanovených všeobecnými záväznými právnymi predpismi

c) prevodom na bankový účet č. IBAN SK54 8330 0000 0022 0112 8165 pred dodaním tovaru

d) prevodom vopred alebo platobnou kartou vopred prostredníctvom služby Comgate

Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)

Základné vysvetlenie platobného procesu:

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Kontaktné údaje spoločnosti ComGate Payments, a.s.
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Článok 3 - Vrátenie tovaru

1. Odberateľ má právo vrátiť neporušené výrobky, alebo výrobok v pôvodnom stave do 7 dní odo dňa doručenia bez uvedenia dôvodu za nasledovných podmienok:
  a) Odberateľ je povinný informovať Predávajúceho o vrátení tovaru, prostredníctvom e-mailu kedykoľvek, alebo telefonicky v pracovných dňoch od 11:00-17:30 hod.
  b) Odberateľ zašle neporušený a nijak neznehodnotený výrobok (výrobky) v neporušenom, uzavretom, originálnom balení tak, ako tovar obdržal.
  c) Odberateľ zašle vrátený tovar spolu s dokladom o kúpe tovaru, alebo kópiou dokladu o kúpe tovaru spolu s číslom bankového účtu Predávajúcemu na adresu jeho sídla, a to prostredníctvom Slovenskej pošty, nie na dobierku. Vrátený tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
  d) Predávajúci vráti odberateľovi čiastku zaplatenú za tovar prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného nepoškodeného tovaru v originálnom balení predávajúcemu.
  e) Predávajúci nie je povinný vrátiť Odberateľovi náklady za poštovné.

 

Článok 4 - Reklamácie

1. Odberateľ má právo reklamovať tovar zakúpený  na internetovej stránke www.mumio.sk.
2. Odberateľ zašle výrobok Predávajúcemu v originálnom balení spolu s kópiu dokladu o jeho nákupe prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla Predávajúceho. Reklamácie zasielané dobierkou nebudú prevzaté.
3. Odberateľ môže v záujme lepšej a ľudskej komunikácie o reklamácii informovať Predávajúceho telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.
4. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom a §19 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.

Článok 5 - Doplňujúce ustanovenia

1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, najmä ak bolo spôsobené neúmyselne, prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo tzv. “vyššou mocou“.
2. Predávajúci nezodpovedá za plnú účinnosť ponúkaných výrobkov, najmä v závislosti na zdravotnom stave a psychickom rozpoložení Odberateľa.
3. Predávajúci poskytne všetky potrebné informácie o účinnosti výrobkov, za konečné rozhodnutie a výber tovaru pre objednávku zodpovedá Odberateľ.

Článok 6 - Ochrana údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
I. Základné ustanovenia
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Bio obchodík s.r.o. so sídlom : Komárnicá 38, Bratislava 82102 (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa prevádzky: Krížna 21, Bratislava

email: info@bio-obchodik.sk

telefón: 0948 881 997

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Správca menoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje tejto osoby sú: Jan Haubner, info@bio-obchodik.sk, 0948881997

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

Zo strany správcu prichádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov
Správca uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

zaisťujúce marketingové služby

Správca neposkytuje osobné údaje do tretej zeme (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 

VI. Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte:

právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Článok 7 - Iné právne predpisy

Uvedené podmienky sú platné a záväzné pre Predávajúceho a Odberateľa (kupujúceho) a sú spracované v súlade s Občianskym, Obchodným zákoníkom, ako aj zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.